SEK MUS

Ateitininkai

1911 metais Prano Dovydaičio įkurta, o 1989-aisiais kartu su Sąjūdžiu atsikūrusi įvairaus amžiaus lietuvius vienijanti organizacija šiuo metu Lietuvoje turi keletą tūkstančių narių. Marijampolės krašto ateitininkų valdyba (rajonas) buvo įkurta 1918 m. (Ateitis Nr. 1, 61 p.) o 2000 metais atkurta.

Jos funkcijos koordinuoti ateitininkų veiklą Marijampolės krašte, atstovauti ateitininkams santykiuose su vietos organizacijomis, padėti organizuoti krašto ateitininkų renginius. Pagrindinė veikla vyksta kuopose.

Marijampolės krašto ateitininkų būryje yra apie penkiasdešimt narių, veikia 6 kuopos: Šaltinio vid. mokykloje “Palaimintojo ark. Jurgio Matulaičio” kuopa – globeja Rasa Pudžemiene ir “Arkangelo Mykolo” kuopa – globėja Zita Legotienė, KKC vidurinės mokyklos “Žvaigždutės” kuopa – globėja Jurgita Daugirdaitė, Padovinio pagrindinės mokyklos “Kregždutės” kuopa – globėja Jūratė Lukšienė, Kalvarijos vidurines mokyklos “Šv. Povilo” kuopa – globėja Laimutė Vikšnaitienė ir Igliaukos A.Matučio kuopa “Saulėtekis” – globėja Zita Janulevičienė.

Ateitininkai yra katalikiška jaunimo ugdymo organizacija vienijanti moksleivius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius).

Jos tikslas – sudaryti jauniems žmonėms sąlygas augti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, aktyviai dalyvaujančiomis visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime.

Ateitininkai vadovaujasi penkiais principais (vertybėmis): katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu.

Ateitininkų šūkis: ,,Visa atnaujinti (suvienyti) Kristuje!‘‘ (OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO!) Šūkio autorius yra tautų apaštalas Šv.Paulius, kuris iš Romos kalėjimo rašė laišką Efezo krikščionims, kalbėdamas apie krikščionių paskirtį, išplaukiančią iš Dievo valios: “Dievas…dosniai apdovanojo mus savo malone su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, amžių pilnatvei atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje.” (Efez. 1,9-10).

Marijampolėje organizacijos būstinės neturime, tačiau KATALIKŲ ŽINYNE esame įregistruoti adresu J. Bendoriaus 3, Marijampolė.

Esame Lietuvos Ateitininkų federacijos dalelė (federaciją sudaro įvairių vietovių (kraštų) valdybos) Marijampolėje.

ateitininkai1

Marijampolės krašto ateitininkai 2008 m. balandžio 19 įžodžio šventėje dalyvavo su savo istorine vėliava.

Vasario 16 d. gausus būrys Marijampolės vietovės ateitininkų, nešini savo vėliava dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo 90–mečio šventėje. Veliavą laiko KKC ,,Žvaigždutės‘‘ ateitininkas Marius Reklaitis.

ateitininkai2

Išsami informacija apie ATEITININKUS skelbiama http://www.ateitis.lt/