SEK MUS

Misija ir vizija

 

Vizija
Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro vidurinė mokykla – moderni, saugi, besivadovaujanti demokratiškais principais, orientuota į bendražmogiškas vertybes, ugdanti tvirtus krikščioniškus moralinius – dorinius pagrindus, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, siekianti tikslingo ir tęstinio įvairaus amžiaus vaikų prigimtinių galių, meninių gebėjimų atskleidimo, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.
Misija
Sudaryti geras sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės; Bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei; Kurti saugią aplinką; Plėtoti mokinių ir mokytojų saviraišką; Grįsti savo veiklą demokratiniais principais; Palaikyti glaudžius ryšius su mokinių tėvais; Ugdyti sąmoningą bei turinčią tvirtas vertybines nuostatas asmenybę; Teikti galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei prigimtines menines galias.
Tikslai
1.Ugdymo kokybės gerinimas ir mokymosi motyvacijos skatinimas.
2.Patrauklios ir saugios mokyklos įvaizdžio kūrimas.
Uždaviniai
1. Gilinti ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą.
2. Stiprinti IKT bazės panaudojimą.
3. Tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas pažangesnei mokymo ir mokymosi aplinkai sukurti.
4. Tobulinti ugdymo proceso organizavimo valdymą.
5. Palaikyti ir plėtoti projektinės veiklos tradicijas.
6. Didinti mokinių saugumo jausmą.