SEK MUS

Pagalbos mokiniui specialistai

Švietimo pagalba gimnazijoje – tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, logopedo, visuomenės sveikatos specialisto – teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

Švietimo pagalba mokiniui padeda spręsti mokymosi problemas, gerinti stipriąsias mokinio puses, stiprinti motyvaciją, gerinti pasiekimus, ugdytis naujus ir/ar tobulinti jau turimus gebėjimus. Užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymą(si) ir mokymą(si) mokykloje ir sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai bei pilietiniai brandai.

Uždaviniai:

 1. Esant poreikiui laiku suteikti psichologinę, pedagoginę bei socialinę pagalbą.
 2. Vykdyti veiksmingą konfliktų prevenciją.
 3. Teikti veiksmingą ir efektyvią mokymo/si mokiniui pagalbą.

Pagalbos teikimo formos:

 • individualus darbas su mokiniu;
 • darbas su klase ar grupe;
 • darbas su mokyklos bendruomene;
 • darbas su mokinio tėvais (globėjais);
 • darbas su socialiniais partneriais;
 • darbas su vietos bendruomene.

Pagalbos teikimo rūšys:

 • konsultavimas;
 • socialinės pedagoginės pagalbos komandos telkimas mokykloje;
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas;
 • elgesio korekcija;
 • nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;
 • tyrimų organizavimas;
 • išteklių telkimas socialinių partnerių paieškai;
 • kita.
Švietimo pagalbą gimnazijoje teikia:
Gimnazijos  logopedė, spec. pedagogė – Rima Juškevičienė
Socialinės pedagogės – Živilė Sajatauskienė, Ina Urbonienė
Sveikatos priežiūros specialistė – Joana Norkė