SEK MUS

Mokinių taryba

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos Mokinių tarybos veikla yra paprasta, bet atsakinga: ji rengia įvairius sportinius, kultūrinius renginius, yra atsakinga už mokykloje vyraujančią atmosferą. Taip pat atstovauja mūsų mokyklai įvairiuose miesto renginiuose. Šią mokinių grupę sudaro darbštūs, atsakingi, kūrybingi mokiniai, kurie yra tikras bendruomeniškumo pavyzdys.

Pirmininkė: Pavaduotojai:

Ieva Sakalauskaitė 7a kl.

Gabija Lapinskaitė 6a kl ir Paula Kaušilaitė I g. kl.

Nariai: Mokinių tarybos koordinatorė :
 1. Mėta Matulytė 5a kl.

 2. Matas Lukoševičius 5a kl.

 3. Lukas Pečkaitis 5a kl.

 4. Austina Petelytė 5b kl.

 5. Adelė Beretaitė 5b kl.

 6. Emilija Liubinskaitė 6a kl

 7. Kotryna Čiginskaitė 6a kl.

 8. Arnas Kvietkauskas 6b kl

 9. Orestas Geležauskas 6b kl.

 10. Dileta Sarpaliūtė 7a kl.

 11. Ūla Mickevičiūtė 7a kl.

 12. Toma Dainauskaitė 7a kl.

 13. Smiltė Bielevičiūtė 7a kl.

 14. Jovis Jočionis 7b kl.

 15. Benas Gumbrys 7b kl.

 16. Marius Žebrauskas 8 kl.

 17. Airidas Derenčius 8 kl.

 18. Orinta Leškevičiūtė I g. kl.

 19. Smiltė Eidukevičiūtė III g. kl.
 Ilona Martinaitienė

 

  PATVIRTINTA
Marijampolės Šv. Cecilijos
gimnazijos direktoriaus
2016-01-12įsakymu Nr. V- 9

 

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija mokykloje.
2. Mokinių taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno.
3. Mokinių tarybos tikslas yra:
3.1.    atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
3.2.    formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
3.3.   sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
3.4.   etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojams, mokytojų tarybai, mokyklos tarybai;
3.5.   teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
3.6.   dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programą.

 

II. Mokinių tarybos darbo organizavimas

4. Mokinių tarybą sudaro 5- IV g. (12) klasių deleguoti asmenys, savo noru dalyvaujantys veikloje;
5 .Mokinių tarybai vadovauja atviru balsavimu išrinktas pirmininkas;
6. Pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių;
7. Mokinių tarybos pirmininkas (jam nesant, jo pavaduotojas) organizuoja tarybos darbą mokykloje;
8. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau 2 kartus per mokslo metus.
9. Mokinių taryba renkama dvejiems metams, pasilikdama teisę išbalsuoti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį (blogai vykdantį) savo pareigas. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant renkamas naujas narys.

 

III. Mokinių tarybos funkcijos

10. Mokinių taryba:
10.1.  ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę;
10.2.  planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį;
10.4.  svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos klausimus;
10.5.  teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
10.6.  rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
10.7.  padeda organizuoti renginius ir budėjimą;
10.8.  apie savo veiklą informuoja mokyklos bendruomenę;
10.9.  bendradarbiauja su kitomis mokyklomis.

 

IV. Mokinių tarybos teisės

11. Priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo.
12.  Mokyklos patalpose organizuoja mokinių tarybos posėdžius.
13.  Pareiškia savo nuomonę mokyklos  tarybos posėdžiuose, anketose, apklausose.
14.  Teikia siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos ir popamokinės mokinių veiklos klausimais.

 

V. Mokinių tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojima

15. Mokinių tarybos pirmininko teisės:
15.1. sušaukti neeilinį mokinių tarybos susirinkimą;
15.2.  pateikti raštišką užklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.
 16.     Mokinių tarybos pirmininko pareigos:
16.1.  susitinka su mokyklos administracija ir diskutuoja apie mokinių problemas mokinių vardu;
16.2.  paskirsto užduotis tarybos nariams;
16.3.  informuoja apie savo nutarimus.
17.     Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės ir pareigos:
17.1.  pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais).

 

VI. Mokinių tarybos nario įgaliojimai

18. Nutrūksta, kai
18.1   pasibaigia įgaliojimo laikas;
18.2.  atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar  nepatenkinamą elgesį;
18.3.   nesimoko mokykloje.

 

VII.  Baigiamosios nuostatos

19.  Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.
20.  Mokinių  tarybos nuostatų originalas saugomas pas mokinių tarybos veiklą kuruojančią direktoriaus pavaduotoją ugdymui.