SEK MUS

Mokinių taryba

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos Mokinių tarybos veikla yra paprasta, bet atsakinga: ji rengia įvairius sportinius, kultūrinius renginius, yra atsakinga už mokykloje vyraujančią atmosferą. Taip pat atstovauja mūsų mokyklai įvairiuose miesto renginiuose. Šią mokinių grupę sudaro darbštūs, atsakingi, kūrybingi mokiniai, kurie yra tikras bendruomeniškumo pavyzdys.

Pirmininkė: Pavaduotoja:

Gabija Butkevičiūtė IIg. kl.

Aurėja Deltuvaitė IIg. kl.

Nariai: Mokinių tarybos koordinatorė :
 1. Vilius Juknevičius 5 kl.
 2. Ūla Poškutė 5kl.
 3. Elena Mačiulskaitė 5kl
 4. Matas Lukoševičius 6a kl
 5. Adelė Berendaitė 6a kl
 6. Lukas Pečkaitis 6a kl
 7. Mėta Matulytė 6a kl
 8. Eimantė Viltrakytė 6a kl
 9. Uršulė Marčiukaitytė 6b kl.
 10. Austina Pėtelytė 6b kl
 11. Viltė Dumbliauskaitė 6b kl
 12. Milda Kriaužlytė 6b kl.
 13. Emilija Liubinskaitė 7a kl
 14. Gabija Lapinskaitė 7a kl
 15. Joana Žeimytė 7b kl.
 16. Deimantė Vaitkutė 7b kl.
 17. Gabrielė Stanynaitė 7b kl.
 18. Ūla Mickevičiūtė 8a kl.
 19. Smiltė Bielevičiūtė 8a kl.
 20. Kamilė Kalinauskaitė 8b kl.
 21. Austėja Leonavičiūtė 8b kl.
 22. Airidas Derenčius Ig kl.
 23. Žymantas Pliskus Ig kl.
 24. Tadas Mockevičius Ig kl.
 25. Gabija Butkevičiūtė IIg kl.
 26. Leškevičiūtė Orinta IIg. kl
 27. Aurėja Deltuvaitė IIg kl.
 28. Paula Kaušilaitė IIg kl.
 29. Emilija Lepšytė IIg kl.
 30. Skaistė Slankauskaitė IIg kl.
 31. Lukas Levulis IIIg kl.
 32. Tolmintas Matonis IIIg kl.
                                                                Jolita Ryngnga

 

PATVIRTINTA
Marijampolės Šv. Cecilijos
gimnazijos direktoriaus
2016-01-12įsakymu Nr. V- 9

 

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija mokykloje.
2. Mokinių taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno.
3. Mokinių tarybos tikslas yra:
3.1.    atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
3.2.    formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
3.3.   sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
3.4.   etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojams, mokytojų tarybai, mokyklos tarybai;
3.5.   teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
3.6.   dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programą.

 

II. Mokinių tarybos darbo organizavimas

4. Mokinių tarybą sudaro 5- IV g. (12) klasių deleguoti asmenys, savo noru dalyvaujantys veikloje;
5 .Mokinių tarybai vadovauja atviru balsavimu išrinktas pirmininkas;
6. Pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių;
7. Mokinių tarybos pirmininkas (jam nesant, jo pavaduotojas) organizuoja tarybos darbą mokykloje;
8. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau 2 kartus per mokslo metus.
9. Mokinių taryba renkama dvejiems metams, pasilikdama teisę išbalsuoti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį (blogai vykdantį) savo pareigas. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant renkamas naujas narys.

 

III. Mokinių tarybos funkcijos

10. Mokinių taryba:
10.1.  ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę;
10.2.  planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį;
10.4.  svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos klausimus;
10.5.  teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
10.6.  rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
10.7.  padeda organizuoti renginius ir budėjimą;
10.8.  apie savo veiklą informuoja mokyklos bendruomenę;
10.9.  bendradarbiauja su kitomis mokyklomis.

 

IV. Mokinių tarybos teisės

11. Priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo.
12.  Mokyklos patalpose organizuoja mokinių tarybos posėdžius.
13.  Pareiškia savo nuomonę mokyklos  tarybos posėdžiuose, anketose, apklausose.
14.  Teikia siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos ir popamokinės mokinių veiklos klausimais.

 

V. Mokinių tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojima

15. Mokinių tarybos pirmininko teisės:
15.1. sušaukti neeilinį mokinių tarybos susirinkimą;
15.2.  pateikti raštišką užklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.
 16.     Mokinių tarybos pirmininko pareigos:
16.1.  susitinka su mokyklos administracija ir diskutuoja apie mokinių problemas mokinių vardu;
16.2.  paskirsto užduotis tarybos nariams;
16.3.  informuoja apie savo nutarimus.
17.     Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės ir pareigos:
17.1.  pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais).

 

VI. Mokinių tarybos nario įgaliojimai

18. Nutrūksta, kai
18.1   pasibaigia įgaliojimo laikas;
18.2.  atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar  nepatenkinamą elgesį;
18.3.   nesimoko mokykloje.

 

VII.  Baigiamosios nuostatos

19.  Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.
20.  Mokinių  tarybos nuostatų originalas saugomas pas mokinių tarybos veiklą kuruojančią direktoriaus pavaduotoją ugdymui.