SEK MUS

Vaiko gerovės komisija

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudėtis

Saulius Pituška (Komisijos pirmininkas), direktoriaus pavaduotojas ugdymui: vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;  kviečia komisijos posėdžius, numato jų vietą ir laiką; pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus; atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui; atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui; paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.

Loreta Dambauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui: atsakinga už mokinių ugdymo(si) poreikių analizę; renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis; nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Krizės metu parengia informaciją apie krizę gimnazijos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai, konsultuoja mokyklos vadovą, mokytojus, kaip informuoti apie krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
Živilė Sajatauskienė (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir Ina Urbonienė socialinės pedagogės:  atsakingos už gimnazijoje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus. Spręsdamos konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), dalyvauja analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atveju.  
Rima Juškevičienė, spec. pedagogė, logopedė: atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo programų derinimą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai. 
Joana Norkė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė: atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą gimnazijoje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.
Saulė Lapinskienė, pradinių klasių mokytoja: atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokytojais, sprendžiant konkretaus pradinių klasių mokinio problemas renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.
Jurgita Kučinskienė, anglų kalbos mokytoja: atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5 – 8 ir I – IV gimn. klasių vadovais, sprendžiant konkretaus vyresniųjų klasių mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinių, krizės metu teikia informaciją 5 – 8 ir I – IV gimn. klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.
Vaiko gerovės komisijos sekretorė:

Gintarė Rašytinienė, lietuvių kalbos mokytoja. Vaiko gerovės komisijos sekretorė atlieka šias funkcijas:  rengia Komisijos posėdžių medžiagą; suderinusi su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;  renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu; vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.