SEK MUS

Visuomenės sveikatos specialistas

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės  sveikatos priežiūros specialistė JOANA NORKĖ.

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

 1. Gerinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.

 

Funkcijos:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas
 2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
 3. Sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.   Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų  reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
 6. Traumų registravimas ir profilaktika mokyklose.
 7. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 8. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
 9. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje.
 11. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija, rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt.) stebėsena.
 12. Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 13. Užkrečiamų ligų epidemiologinė priežiūra.
 14. Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo valandos
Antradienis 7:00 – 12:00 P.P. 12:30 – 14:30
Penktadienis 7:00 – 12:00 P.P. 12:30 – 14:30

 

Kontaktiniai duomenys:

Telefonas –  869838451

El.paštas – joana.norke@marijampolesvsb.lt

 

2024 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas