SEK MUS

Lankomumo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Šv. Cecilijos gimnazijos

direktoriaus 2016-12-12

įsak. Nr. V-70

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJA 

MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Aprašo paskirtis – nustatyti vienodus mokinių lankomumo kriterijus.

1.2.  Vykdyti mokinių pamokų nelankymo prevenciją.

1.3.  Nustatyti lankomumo skatinimo sistemą.

 II. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

2. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, o vėlavimai į pamokas – raide „p“.

3. Klasės auklėtojas:

3.1. mokiniui neatvykus į gimnaziją (tėvams, globėjams, rūpintojams nepranešus), operatyviai tą pačią dieną  informuoja tėvus ir išsiaiškina neatvykimo priežastis;

3.2. kiekvieno pusmečio pabaigoje parengia ir gimnazijos administracijai pateikia ataskaitą apie auklėjamosios klasės mokinių lankomumą. Su ataskaitomis supažindina mokinių tėvus susirinkimų metu;

  1. Mokinių tėvai ligos, išvykos ar kitais svarbiais ir skubiais atvejais apie mokinio nedalyvavimą pamokose informuoja klasės auklėtoją iki 8.00 val. ir nurodo neatvykimo priežastis.
  2. Grįždamas į gimnaziją, mokinys privalo tą pačią dieną auklėtojui pristatyti tėvų ar globėjų pateisinimą, kuriame nurodoma jo vardas ir pavardė, klasė, praleidimo data ir priežastis. Tėvai ar gobėjai gali pateisinti ne daugiau kaip vieną dieną iš eilės ir ne daugiau kaip 3 dienas per pusmetį. Jei praleista daugiau dienų, mokinys, grįžęs į mokyklą, per dvi dienas pateikia gydytojo pažymą. Kai numatomas ilgalaikis gydymas, tėvai nedelsdami informuoja klasės auklėtoją ir sprendžiamas mokinio tolimesnio mokymo namuose klausimas.
  3. Tėvams nerekomenduojama organizuoti mokinio kelionių ugdymo proceso metu. Esant būtinybei išvykti ilgesniam laikui, tėvai rašo prašymą gimnazijos administracijai. Mokiniui išvykus be gimnazijos vadovų leidimo, praleidimas traktuojamas kaip nepateisintas. Taip pat be labai svarbios priežasties tėvai neturėtų planuoti apsilankymo pas gydytojus ar spręsti asmenines problemas pamokų metu.
  4. Esant būtinybei išeiti iš gimnazijos pamokų metu, tėvai ar globėjai turi kreiptis į klasės auklėtoją ar direktoriaus pavaduotoją, nurodydami sūnaus ar dukros vardą, pavardę ir išėjimo priežastį. Mokinys, nesibaigus pamokoms, negali išeiti iš gimnazijos negavęs leidimo.
  5. Jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į gimnazijos visuomenės sveikatos darbuotoją ar klasės auklėtoją, kuris pasirūpina pranešti tėvams. Auklėtojas ar direktoriaus pavaduotojas su tėvais nusprendžia, kaip mokinys parvyks namo.  Ypatingais atvejais kviečiama skubi medicininė pagalba.
  6. Jei per pusmetį mokinys dėl bet kurios priežasties praleidžia 25% viso pamokų laiko, jis pusmečio gale privalo išlaikyti dalyko įskaitą, dalyvaujant direktoriaus sudarytai komisijai. Jei praleidžiamų pamokų skaičius auga toliau, tai traktuojama kaip labai rimta grėsmė tolimesniam mokinio ugdymui ir kartu su tėvais svarstomas klausimas dėl programos kurso kartojimo.
  7. Pateisintas praleidimas – pamoka, praleista dėl svarbios priežasties, kurią nurodo tėvai savo rašte ar gydytojo pažymoje; iš pamokų išleidžia klasės vadovas ar administracija, pvz.: liga, nelaimingas atsitikimas, laidotuvės, atstovavimas gimnazijai įvairiuose renginiuose.
  8. Nepateisintas praleidimas ­- pabėgimas iš pamokos arba nedalyvavimas pamokoje be pateisinančio dokumento. Tokiu atveju mokinys pats privalo susirasti reikalingą mokymuisi medžiagą ir paskirtu laiku atsiskaityti.
  9. Už pakartotinus pabėgimus ar be pateisinamos priežasties praleistas pamokas mokinys kartu su tėvais kviečiamas pasiaiškinti Vaiko gerovės komisijai, jam gali būti skiriamas bandomasis laikotarpis.

III. SKATINIMO SISTEMA

13.1. Mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per pusmetį, į dienyną įrašomas klasės auklėtojo pagyrimas;

13.2. Mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per mokslo metus, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas ir įteikiamas padėkos raštas.