SEK MUS

Lankomumo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos

2019 m. rugsėjo 02 d. įsakymu Nr. V-49

 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių auklėtojų, socialinio pedagogo, administracijos veiklą, gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją bei tėvų ir mokinių funkcijas.
 2. Aprašas nustato mokinių lankomumo Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje apskaitą ir prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą.
 3. Tikslas:

3.1. gerinti mokinių mokymo(si)  kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;

3.2. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją;

3.3. nustatyti bendruosius lankomumo apskaitos kriterijus gimnazijoje;

 1. Mokyklos nelankantis mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvykęs į mokyklą praleido daugiau kaip pusę (50 proc.) pamokų ar ugdymui skirtų valandų ir yra iki 16 metų amžiaus.
 2. Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 40 pamokų ir yra iki 16 metų amžiaus.
 3. Linkęs praleidinėti pamokas mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido 10 ir daugiau pamokų.

 

 

II SKYRIUS

ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

 

 1. Mokinys:

7.1. privalo punktualiai ir reguliariai lankyti visas ugdymo plane numatytas pamokas ir į jas  nevėluoti;

7.2. pateisinančius dokumentus  dėl praleistų pamokų privalo pateikti klasės auklėtojai pirmą dieną po nelankymo atvykęs į gimnaziją;

7.3. pasijutęs blogai, kreipiasi į mokyklos visuomenės sveikatos specialistą, klasės auklėtoją, kurie prireikus rekomenduoja atleisti mokinį nuo pamokų, praneša tėvams (globėjams, rūpintojams). Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo. Nepavykus susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos visuomenės sveikatos specialistas praneša kitam mokinio tėvų nurodytam asmeniui, kuris pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo;

7.4. iš pamokų gali išeiti dėl šeimos, asmeninių priežasčių tik turėdamas raštišką tėvų prašymą arba tėvams informavus klasės auklėtoją telefonu arba pranešimu elektroniniame dienyne (per tėvų prisijungimą). Jei gimnazijoje nėra klasės auklėtojo, apie išėjimą iš pamokų privalo informuoti socialinį pedagogą arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

7.7. kiekvienų mokslo metų pradžioje privalo pasirašytinai susipažinti su mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu, juo vadovautis.

 1. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai):

8.1. atsakingi, kad vaikas lankytų mokyklą;

8.2. pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną informuoja klasės auklėtoją telefonu (elektroniniu paštu, žinute elektroniniame dienyne, SMS žinute) apie vaiko neatvykimą į mokyklą, nurodo priežastis;

8.3. po 5 darbo dienų, jei vaikas dar serga, pakartotinai informuoja klasės auklėtoją telefonu (elektroniniu paštu, žinute elektroniniame dienyne);

8.4. vaikas, sirgęs ilgiau kaip 3 darbo dienas ir atvykęs po ligos, tą pačią dieną klasės auklėtojui pateikia tėvų (globėjų, rūpintojų) užpildytą prašymą dėl pamokų pateisinimo pagal nustatytą formą (1 priedas), šis prašymas gali būti teikiamas ir per elektroninį dienyną. Prašyme būtina nurodyti konkrečias dienas, žyminčias ligos pradžią ir pabaigą. Tuo pačiu tėvai užpildo prašymą dėl fizinio ugdymo pamokų pirmą savaitę po ligos (1 priedas);

8.5. jei vaikui buvo reikalingas ilgalaikis ir/ar stacionarus gydymas (dėl traumų, operacijų ar panašiais atvejais), tėvai (globėjai, rūpintojai) su fizinio ugdymo mokytoju suderina nedalyvavimo fizinio ugdymo pamokose laikotarpį (2 priedas) ir informuoja klasės auklėtoją;

8.6. užtikrina, kad po praleistų pamokų į gimnaziją atėjęs vaikas tą pačią dieną klasės auklėtojui pristatytų pateisinantį dokumentą;

8.7. atsako už pateisinimo dokumentų teisingumą;

8.8. be svarbios priežasties neplanuoja, kad pamokų metu jų vaikas eitų pas gydytojus, tvarkytų kitus reikalus;

8.9. esant būtinybei nelankyti mokyklos ilgesnį laiką, iš anksto pateikia prašymą gimnazijos direktoriui, kuriame nurodo numatomą nelankymo priežastį ir trukmę;

8.7. mokiniui, paskyrus ilgalaikį ar sanatorinį gydymą, nedelsdami pateikia gimnazijos direktoriui prašymą;

8.8. ne rečiau kaip kartą per savaitę patikrina mokinio lankomumą elektroniniame dienyne.

 1. Dalyko mokytojai:

9.1. atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą;

9.2. pastebėjęs, kad mokinys neatvyksta į jo dalyko pamokas be pateisinamos priežasties, informuoja klasės auklėtoją ir mokinio tėvus laišku elektroniniame dienyne;

9.3. organizuodamas gimnazijoje konkursus, olimpiadas ir kitus renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokų metu, mokinių sąrašą, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, skelbia mokytojų kambaryje skelbimų lentoje ir elektroniniame dienyne;

9.4. nežymi mokiniui praleistos pamokos, jei mokinys pamokų metu dalyvauja gimnazijos organizuojamoje veikloje ir renginiai vyksta gimnazijoje  (pagal direktoriaus įsakymą, mokytojo, klasės auklėtojo įrašą skelbimų lentoje ir elektroniniame dienyne).

 1. Klasės auklėtojai:

10.1. kasdien kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą;

10.2. bendradarbiauja su klasėje dirbančiais mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais darbuotojais iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti;

10.3.  iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos ir/arba po mokinio ligos pabaigos  elektroniniame dienyne pažymi praleistų pamokų pateisinimo priežastis;

10.4. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius į individualius pokalbius;

10.5. jeigu klasėje yra mokinių, kurie per mėnesį praleido daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties ir nepateisinus iki tol taikytoms lankomumo prevencijos priemonėms, inicijuoja mokinio, nelankančio gimnazijos, svarstymą gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;

10.6. mokiniui neatvykus į gimnaziją ir tėvams apie tai nepranešus arba įtarus, kad mokinys savavališkai praleidinėja pamokas, susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), išsiaiškina neatvykimo priežastis, esant poreikiui, kreipiasi socialinį pedagogą;

10.7.  tėvų pateiktus pateisinančius dokumentus dėl praleistų pamokų saugo iki mokslo metų pabaigos;

10.8. pasirašytinai supažindina mokinius  ir mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu (3 priedas).

 1. Socialinis pedagogas:

11.1. palaiko ryšius su gimnazijos administracija, klasės auklėtojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitomis institucijomis aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių elgesio priežastis, situaciją aptaria su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, numato ir vykdo veiksmų planą;

11.2. individualiai bendrauja su mokiniu (mokinys raštu paaiškina nelankymo priežastis) ir įvertinęs mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas, planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones grąžinant mokinį į mokyklą;

11.3. esant būtinybei konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais, prireikus mokiniui rekomenduoja gimnazijos psichologo pagalbą;

11.4. raštu arba kitomis informavimo priemonėmis informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), Vaiko teisių apsaugos skyrių, Nepilnamečių reikalų policijos pareigūną, jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50% pamokų;

11.5. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą gimnazijos institucijoje dalyvaujant tėvams (rūpintojams, globėjams), atskirais atvejais siūlo mokinį svarstyti direkciniame posėdyje.

11.6. rengia informaciją  į NEMIS sistemą (Pagal LR Vyriausybės 2012 m. balandžio 25d. nutarimas Nr. 466) įrašo gimnazijos  nelankančius mokinius už kiekvieną mėnesį iki ateinančio mėnesio 5 dienos.

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

12.1. mokytojų tarybos posėdžių metu, pasibaigus pusmečiams, pateikia klasių lankomumo suvestines, siūlo priemones lankomumui gerinti;

12.2. analizuoja klasės auklėtojų, dalykų mokytojų ir socialinio pedagogo suteiktą ir/ar elektroniniame dienyne esančią informaciją apie pamokas praleidžiančius ar/ir mokyklos nelankančius mokinius, bendradarbiauja su pagalbos specialistais ir dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 1. Psichologas:

13.1. klasių auklėtojams, dalykų mokytojams rekomenduoja gimnazijos lankomumo problemų sprendimo būdus;

13.2. konsultuoja mokinį, kurį jam nukreipia klasės auklėtojas, socialinis pedagogas.

 1. Visuomenės sveikatos specialistas:

14.1. mokiniui blogai pasijutus, įvertina sveikatos būklę, prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų, užpildo ir perduoda pranešimą klasės vadovui, praneša mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).

 1. Mokyklos Vaiko gerovės komisija:

15.1. renkasi į posėdžius dėl gimnaziją vengiančių lankyti ar gimnazijos  nelankančių mokinių svarstymo;

15.2. numato priemonių planą darbui su šiais mokiniais ir jų šeimomis;

15.3. priima sprendimus dėl nuobaudų (įspėjimas žodžiu, įspėjimas raštu, papeikimas) taikymo;

15.3. teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui.

 1. Direktorius:

16.1. vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, inicijuoja svarstymą dėl mokinio šalinimo iš gimnazijos.

 

III SKYRIUS

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

 

 1. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavimai „p“.
 2. Praleistos pamokos pateisinamos:

18.1. dėl mokinio ligos:

18.1.1. oficialiu rašytiniu tėvų paaiškinimu dėl mokinio ligos, vizito į gydymo įstaigą (pagal 1 priede pateiktą formą);

18.1.2. mokyklos visuomenės sveikatos specialisto pranešimu klasės auklėtojui apie vienos dienos visas ar dalį praleistų pamokų.

18.2. dėl kitų priežasčių:

18.2.1. kitų svarbių šeimyninių aplinkybių – dėl artimųjų ligos, mirties, nelaimės ar nelaimingo atsitikimo ir pan. (pagal 1 priede pateiktą formą);

18.2.2. tik neišvengiamu atveju mokiniui išvykstant su tėvais (pateikiant prašymą gimnazijos raštinės vedėjai).

18.3. direktoriaus įsakymu:

18.3.1. jei mokinys pamokų metu dalyvauja gimnazijos organizuojamoje veikloje gimnazijoje ar už jos ribų;

18.3.2. jei mokinys atstovauja gimnaziją rajoniniuose, šalies renginiuose (olimpiadose, konkursuose, konferencijose ir kita);

18.3.3. dėl ugdymo plano pakeitimų (nepalankių oro sąlygų, ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.);

18.3.4. jei mokinys dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

18.4. dėl kitų priežasčių:

18.4.1. dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į policijos komisariatą, teismą, vaiko teisių apsaugos skyrių, pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.;

18.4.2. jei mokinys pamokų metu dalyvauja renginiuose, projektuose ar sportinėse varžybose, atstovaudamas kitą Neformaliojo ugdymo įstaigą, galioja Mokyklos direktoriaus įsakymas, visuomeninių organizacijų oficialūs dokumentai, pažymos.

 1. Praleistos pamokos nepateisinamos:

19.1. savavališkai neatvykus į pamokas ar išėjus iš pamokų;

19.2. neturint pateisinamo dokumento;

19.3. jei pateisinantys dokumentai yra neįskaitomai parašyti, taisyti, nepasirašyti;

19.4. kai mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) nepateikė pateisinančių dokumentų iki einamo mėnesio paskutinės dienos, išskyrus atvejus, kai mokinys apsirgo einamojo mėnesio paskutinę savaitę.

 1. Dalyvavimas fizinio ugdymo pamokose:

20.1. Atsižvelgęs į individualią mokinio situaciją (argumentuota, pagrįsta priežastis), vadovaudamasis protingumo principu, sprendimą dėl fizinio krūvio priima fizinio ugdymo mokytojas.

 1. Lankomumo apskaita:

21.1. kasdieninę mokinių lankomumo apskaitą 1–4 klasėse vykdo klasės mokytojas, dalyko mokytojas (lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne);

21.2. 5–8 kl. ir I – IV gimnazijos klasėse – dalyko mokytojas lankomumą fiksuoja elektroniniame dienyne;

21.3. klasės auklėtojas privalo kasdien kontroliuoti klasės mokinių lankomumą. Klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), socialinį pedagogą ir kuruojantį direktoriaus pavaduotoją dėl susidariusių lankomumo problemų;

21.4. klasės auklėtojas peržiūri mokinių praleistas pamokas pateisinančius dokumentus (tėvų užpildytas formas, įsakymus, pažymas ir kitus dokumentus), elektroniniame dienyne pažymi praleistų pamokų pateisinimo priežastis.

 

IV SKYRIUS

LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

 1. Jei mokinys per mėnesį praleidžia iki 10 pamokų be pateisinamos priežasties arba pavėluoja 4 kartus:

22.1. klasės auklėtojas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius į individualius pokalbius;

22.2. mokinys rašo pasiaiškinimą dėl pamokų praleidimo;

22.3. klasės auklėtojas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį, kartu aptaria prevencines priemones, prireikus kreipiasi į gimnazijos psichologą.

 1. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties arba pavėluoja daugiau kaip 4 kartus, socialinis pedagogas inicijuoja mokinio lankomumo svarstymą gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
 2. Jei mokinys vengia lankyti gimnaziją ar nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas, arba mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) nebendradarbiauja ir įtariama, kad vaikui trukdoma mokytis, gimnazija turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių.

 

V SKYRIUS

NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA

 

 1. Mokiniui, vengiančiam lankyti gimnaziją ar nelankančiam jos, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:

25.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne;

25.2. individualus pokalbis dalyvaujant mokiniui, klasės auklėtojui tėvams ir socialiniam pedagogui;

25.3. praleidus daugiau kaip 25% pamokų per keturis einamojo pusmečio mėnesius, organizuojamas mokomojo dalyko testas;

25.4. Vaiko gerovės komisija priima sprendimus dėl nuobaudų (įspėjimas žodžiu, įspėjimas raštu, papeikimas) taikymo;

25.5. direktoriaus įsakymu mokinys šalinamas iš gimnazijos;

 1. Mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį nė vienos pamokos arba jei praleistos pamokos pateisintos direktoriaus įsakymu, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klasių auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas, administracija privalo susipažinti su pareigomis ir funkcijomis, kurias jiems nustato gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.
 2. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, Vaiko gerovės komisija, administracija sistemingai vykdo mokinių pamokų lankomumo prevenciją.
 3. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijuojant Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos bendruomenės nariams.
 4. Aprašas galioja, kol bus patvirtintas naujas aprašas.
 5. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje.

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

 

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija

 

tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimas dėl mokinio praleistų pamokų

 

 

 

 

 

(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

 

            klasė

 

 

 

PAAIŠKINIMAS

DĖL MOKINIO PRALEISTŲ PAMOKŲ

 

 

20       m.                                   mėn.          d.

Marijampolė

 

 

 

Informuoju, jog mano sūnus/dukra (globotinis (-ė)) ………………………………………………………

(vardas, pavardė)

nedalyvavo pamokose nuo _________________ iki _________________ dėl šių priežasčių (pažymėti):

 • Dėl vizito į sveikatos priežiūros įstaigą;
 • Dėl ligos;
 • Dėl svarbių šeimyninių aplinkybių – artimųjų ligos, mirties, nelaimingo atsitikimo, kt. (įrašyti) …………………………………………………………………………………………………………………… .

 

 • Prašau mano sūnų /dukrą savaitei atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų.

 

 

 

 

 

 

____________________________

(Tėvų (globėjų) parašas)

 

 

 

 

 

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

PRAŠYMAS

DĖL MOKINIO NEDALYVAVIMO FIZINIO UGDYMO PAMOKOSE

 

 

20       m.                                   mėn.          d.

Marijampolė

 

 

 

Prašau atleisti, mano sūnų/dukrą (globotinį (-ę)) ………………………………………………………

(vardas, pavardė)

nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokose nuo _________________ iki _________________ dėl šių priežasčių (pažymėti):

 • Atliktas gydymas ar procedūra, po kurio gydytojai rekomendavo apriboti fizinį krūvį;
 • Pasveiko po sudėtingos ligos ar operacijos, po kurios gydytojai rekomendavo apriboti fizinį krūvį;
 • Kita ……………………………………………………………………………………………………………….(įrašyti).

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

(Tėvų (globėjų) parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo

3 priedas

 

Su mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu susipažinau

 

20…. m. ……………………………………….d.

 

Eil.

nr.

Mokinio vardas, pavardė Parašas
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

……. klasės auklėtojas ………………………………………………………………………