SEK MUS

Logopedė

GIMNAZIJOS  LOGOPEDĖ – RIMA JUŠKEVIČIENĖ

 

Kontaktiniai duomenys: j.rimos7@gmail.com

 

Darbo grafikas gimnazijoje:

Darbo dienos
Darbo valandos:
Pirmadienis 8.00 – 14.40
Trečiadienis 11.45 – 14.40

 

Tėvų konsultacinis pusvalandis  15.00-15.30

 

Logopedo veiklos kryptys: mokinių kalbėjimo ir kalbos tyrimas, specialiosios logopedo pagalbos teikimas, konsultavimas ir pedagoginis švietimas, dalykiniai ryšiai ir profesinės konsultacijos, metodinė veikla ir  savišvieta.

 

Prioritetas –  mokinių ugdymo(si) veiksmingumo didinimas, šalinant jų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

 

Tikslas – kryptingai planuoti logopedo pagalbos organizavimą (teikti savalaikę specialiąją logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimų ir konsultacinę informacinę pagalbą tėvams bei pedagogams. Profesinį tobulėjimą derinti su informacijos sklaida).

 

Uždaviniai:

  1. Įvertinti mokinių kalbėjimo ir kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus ir juos šalinti.
  2. Tikslinti mokinių artikuliaciją, mokyti taisyklingo garsų tarimo.
  3. Tikslinti, plėsti ir aktyvinti mokinių žodyną.
  4. Formuoti ir tobulinti mokinių gramatinę kalbos sandarą.
  5. Ugdyti mokinių rišliąją kalbą, siekiant gramatiškai taisyklingų sakinių tarimo savarankiškoje kalboje.
  6. Lavinti mokinių foneminę klausą.
  7. Mokyti garsinės analizės ir sintezės.
  8. Formuoti regimuosius, erdvės ir laiko vaizdinius.
  9. Skatinti mokinių tėvų įsitraukimą koreguojant mokinių kalbėjimo ir kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.