SEK MUS

Logopedė, spec. pedagogė

Specialioji pedagogė -logopedė

Rima Juškevičienė –vyr.  specialioji pedagogė – logopedė

El.p. j.rimos7@gmail.com

Specialiojo pedagogo tikslas – organizuoti pagalbą vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginę švietimo pagalbą pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems ugdymo procese asmenims bei mokinio tėvams (globėjams).

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka vaikų (mokinių) turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų VGK komisijos pirmininkui dėl specialiojo ugdymo skyrimo ŠMM nustatyta tvarka;
 • veda specialias pratybas mokiniams,  jų metu padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
 • teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo būdų, metodų, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių parinkimo bei naudojimo;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) nuotoliniu būdu, vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais įtraukiojo ugdymo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, individualizavimą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje;
 • formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

Kitos darbo kryptys:

 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • su mokiniais dalyvauja savivaldybės ar respublikiniuose konkursuose;
 •  ruošia metodines priemones;
 • dalyvauja Marijampolės specialiųjų pedagogų ir logopedų  metodinėje veikloje.

 

Darbo vieta 324 kabinetas

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo veiksmingumą, šalinti kalbos ir kalbėjimo trūkumus.

 

Logopedo funkcijos gimnazijoje:

 • įvertina mokinių raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ar specifinių mokymosi sutrikimų;
 • bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • sudaro individualias, pogrupines, grupines kalbos ugdymo programas ir jas taiko, šalina mokinių kalbos, kalbėjimo ir specifinius mokymosi sutrikimus;
 • rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kalbėjimo lavinimui;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, taiko logopedijos naujoves, dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje

Darbo laikas:

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
LOGOPEDINĖS ir SPECIALIOS PRATYBOS  PRATYBOS 8.55-13.55

 

 

8.00- 14.30 8.55-13.55

 

8.00- 14.30

 

8.00-12.55
TĖVŲ KONSULTACIJOS —-  7.30-8.00

 

14.00- 14.30  —– —–
PIETŲ PERTRAUKA 10.45-11.05

 

10.45-11.05 10.45-11.05 10.45-11.05 10.45-11.05