SEK MUS

Mokinių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Šv. Cecilijos gimnazijos direktoriaus   2016-12- 12  įsak. Nr. V-70

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJA

MOKINIŲ IR KLASIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių ir klasių skatinimo tvarką Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje.

2. Mokinių ir klasių skatinimo tikslai:

2.1.  skatinti mokinių saviraišką, vidinį poreikį tobulėti, įvertinant įdėtas pastangas;

2.2. kelti mokinių motyvaciją, atstovauti gimnaziją rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose;

2.3.  skatinti mokinių aktyvumą, iniciatyvumą, visuomeniškumą ir pilietiškumą;

2.4. skatinti mokinių dalyvavimą jaunimo savivaldos, formalių ir neformalių jaunimo organizacijų veiklose;

2.5. skatinti mokinių motyvaciją siekiant aukštų ugdymo(si) tikslų, rengiantis sėkmingai ateities karjerai.

II. INDIVIDUALUS MOKINIŲ SKATINIMAS

3. Individualiai mokiniai skatinami už:

3.1.  aukštus pažangumo rezultatus (aukščiausias udymo(si) lygmuo);

3.2.  nepriekaištingą pamokų lankymą;

3.3.  kilnų poelgį, kilnią įvykdytą iniciatyvą;

3.4. aktyvią popamokinę veiklą (renginių organizavimą, vedimą; išskirtinį dalyvavimą būrelio veikloje, koncertuose, varžybose, konkursuose; aktyvų dalyvavimą renginiuose rajone, šalyje atstovaujant gimnazijai, rajonui; konkursų, varžybų nugalėtojus, laureatus ir kt.).

4. Mokinių skatinimo formos:

4.1.  individuali klasės vadovo, dalyko mokytojo padėka žodžiu;

4.2.  klasės vadovo ar dalyko mokytojo įrašas – padėka elektroniniame dienyne mokinio tėvams;

4.3. direktoriaus padėkos raštas;

4.4.  straipsnis spaudoje;

4.5.  straipsnis – informacija internetinėje svetainėje;

4.6.  nugalėtojo darbų paroda – ekspozicija gimnazijos erdvėse;

4.7. ekskursija (kartą per mokslo metus) labai gerai besimokantiems mokiniams arba aktyviems mokiniams popamokinėje veikloje (atskiru gimnazijos administracijos ir gimnazijos tarybos sprendimu, jeigu yra lėšų);

4.8.  sumažinti mokestį už mokslą 50% 5-12kl. mokiniams, kurių pusmečio vidurkis yra lygus 10;

4.9. sumažinti mokestį už mokslą 25% mokiniams, kurių pusmečio rezultatai yra įvertinti 9 -10 pažymiais;

4.10. sumažinti mokestį už mokslą 50% mokiniams, kurie respublikiniuose konkursuose ar  olimpiadose užėmė 1 vietą;

4.11. sumažinti mokestį už mokslą 25% mokiniams, kurie respublikiniuose konkursuose ar olimpiadose užėmė 2 – 3 vietą;

4.12. suorganizuoti šventę mokslo metų pabaigoje, pagerbiant geriausiai besimokančius mokinius ir olimpiadų, konkursų nugalėtojus.

5. Abiturientų skatinimas:

5.1. gimnazijos baigimo proga abiturientai skatinami direktoriaus padėkos raštais už padarytą pažangą egzaminų sesijoje,  puikius akademinius rezultatus,  už aktyvią popamokinę veiklą;

5.2. gimnazijos rekomendacija Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros  ir sporto skyriui dėl apdovanojimo padėkos raštu už ypatingus akademinius pasiekimus garsinant gimnazijos vardą rajone, respublikoje.

III. KLASĖS, SURINKUSIOS DAUGIAUSIAI PARAMOS GIMNAZIJAI (2% PAJAMŲ MOKESČIO), SKATINIMAS

 6. Klasė, surinkusi daugiausiai paramos gimnazijai (2% pajamų mokesčio užpildytų formų), apdovanojama Padėkos raštu ir nemokama ekskursija.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Visos mokinių skatinimo formos įforminamos direktoriaus įsakymu.